0
Sienkiewicza 28, 95-060 Brzeziny
+48 603 879 632

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą sklepu internetowego modadamska.info.
 2. Administratorem danych osobowych i jednocześnie właścicielem sklepu jest firma firma.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO)
 4. Sprzedawca zbiera następujące dane osobowe Klientów w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym: adres e-mail, dane adresowe, imię i nazwisko, numer telefonu, dane firmy (gdy Klientem jest przedsiębiorca).
 5. Podczas korzystania ze sklepu internetowego, mogą być pobierane także dodatkowe informacje (takie jak rodzaj przeglądarki, adres IP, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego, aktywność w sklepie internetowym).
 6. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sprzedawca przy prowadzeniu sklepu internetowego. W przypadku dokonania zamówienia, dane osobowe mogą być przekazane:
  - w celu dostarczenia zamówionych produktów: firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej
  - w celu realizacji płatności: bankowi, PayU Spółka Akcyjna
 7. Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę aż do momentu:
  - odwołania na to zgody Klienta, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
  albo
  - przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 8. Sprzedawca ma obowiązek udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 9. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w zakładce "Polityka plików cookie".
 10. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, co odnosi skutek od momentu cofnięcia zgody. Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient naruszył obowiązujący Regulamin, a zachowanie tych danych jest niezbędne w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia Regulaminu, ustalenia odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń).
  Klient ma prawo żądania od administratora niezwłocznego uzupełnienia lub sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych.
 11. Dostęp do danych osobowych Klientów mają tylko uprawnieni pracownicy Sprzedawcy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 12. Klient ma prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych w celu profilowania oferty (która ma na celu marketing produktów, prowadzenie statystyk, badanie preferencji, ułatwienie korzystania ze sklepu).
 13. W przypadku zasadnego sprzeciwu, dane Klienta zostaną usunięte, chyba, że Sprzedawca będzie posiadał inną podstawę prawną do przetwarzania danych.
 14. Zgodnie z przepisami RODO, Klient ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. zamiast ich usunięcia), gdy:
  - kwestionuje prawidłowość danych (na czas sprawdzenia prawidłowości),
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
  - administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Klientowi,
  - Klient wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania - do czasu stwierdzenia nadrzędności prawnie uzasadnionych podstaw po stronie administratora wobec podstaw sprzeciwu.
 15. Sprzedawca może zachować pewne dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 16. Klient ma prawo uzyskać informację od Sprzedawcy o tym:
  - czy jego dane osobowe są przetwarzane,
  - jakie jest źródło pozyskania danych,
  - w jakim celu zostały pozyskane,
  - jaki jest ich rodzaj,
  - komu te dane zostały lub zostaną ujawnione,
  - czy są wykorzystywane do profilowania,
  - jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych.
  Ponadto ma prawo uzyskać od Sprzedawcy informacje o swoich prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych (żądanie usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, itp).
  Klient ma prawo pozyskać kopię swoich danych podlegających przetwarzaniu.
 17. Klient może zgłaszać do administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych.
 18. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przedmiocie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych bądź innych praw przyznanych przez RODO.
 19. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie 09.06.2020 roku.